Datagedreven werken bij de overheid

Vellekoop & Meesters is een adviesbureau dat zich richt op de primaire processen van uitvoeringsorganisaties, inspectiediensten, toezichthouders en beleidsmakers in de publieke sector. Onze opdrachtgevers bevinden zich onder Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Variërend van ministeries (kerndepartementen) tot uitvoeringsorganisaties  als het UWV en de Belastingdienst en inspectiediensten als de NVWA. Met onze kennis en ervaring voeren wij een onderzoek uit naar datagedreven werken in de publieke sector. Het eerste resultaat is een maturity model, dat de volle breedte van de introductie en ontwikkeling van datagedreven werken in overheidsorganisaties beslaat. Hierbij hebben wij ons tot doel gesteld dat het maturity model voor een datagedreven overheid:

Ø specifiek is toegesneden op uitvoeringsorganisaties, inspectiediensten, toezichthouders en beleidsmakers in de publieke sector;

Ø best of breed is en is gebaseerd op de laatste inzichten, maturity modellen, en self-assessments;

Ø voorziet in de behoefte aan een uniforme benchmark voor de publieke sector;

Ø het mogelijk maakt de introductie en ontwikkeling van datagedreven werken in de tijd te volgen en bij te sturen;

Ø schaalbaar is: van afdeling tot op het niveau van organisatie-overstijgende (proces-)ketens;

Ø expliciet aandacht besteedt aan die zaken die in het bijzonder voor publieke diensten van groot belang zijn, zoals basisregistraties, privacyaspecten, ethische aspecten, rechtsgelijkheid (w.o. non-discriminatie), navolgbaarheid van besluitvorming (traceability) en de wijze waarop beslissingen tot stand zijn gekomen (explainability);

Ø datagedreven werken beziet vanuit verschillende perspectieven: van mens tot techniek, van governance tot architectuur en van proces tot product;

Ø compliant is met onder andere de Wet Open Overheid (WOO), het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), de Wet Digitale Overheid (WDO) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

Ø meegroeit met nieuwe wet- en regelgeving, inzichten en de laatste best practices.

De voordelen van data gedreven werken

 1. Objectiviteit
  Beslissingen die worden genomen, zijn gebaseerd op feitelijke gegevens (data), navolgbaar, uitlegbaar en objectief. Dit betreft niet alleen beslissingen in individuele casussen, maar ook beslissingen inzake wat prioriteit heeft, welke vernieuwing en verbetering in processen, producten en diensten gewenst is en hoe strategische scenario’s en keuzes onderbouwd zijn.
 2. Tevredenheid
  De tevredenheid van afnemers van producten en diensten stijgt, omdat middels data-analyse de gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid (continu) verbetert.
 3. Efficiency
  Werkprocessen worden efficiënter doordat medewerkers direct over alle relevante informatie beschikken. Bezwaar- en beroepszaken nemen af, omdat onjuiste besluiten ten gevolge van onvolledige informatie worden voorkomen.
 4. Effectiviteit
  De effectiviteit neemt toe. Door middel van bijvoorbeeld risicoanalyse en -selectie krijgen die dossiers (extra) aandacht, die daarom vragen. Inzicht in en voorspelling van de werkvoorraad maakt goede prioritering mogelijk, zodat bijvoorbeeld (wettelijke) termijnen beter gehaald worden.
 5. Kwaliteit
  De kwaliteit van producten en diensten (websites, formulieren, rapportages, Q&A’s, beschikkingen) verbetert, doordat middels gebruiks- en vraaganalyse wordt vastgesteld waar behoefte aan is en hoe hierin verbetering mogelijk is.
 6. Doorlooptijd
  De doorlooptijd wordt verkort, doordat noodzakelijke informatie beter en tijdig beschikbaar is, capaciteit tijdig is gealloceerd en processen efficiënter zijn ingericht.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”

Voordelen assessment

Het ontwikkelde data maturity model richt zicht uitsluitend op de publieke sector en is het resultaat van uitgebreid onderzoek en meer dan 25 jaar ervaring met de informatievoorziening in de publieke sector. Dat is een stevig fundament voor de implementatie van de datastrategie/digitale strategie en voor de ontwikkeling en implementatie van datagedreven werken. Het data maturity assessment zorgt voor een praktische toepassing van het data maturity model. Het assessment:

 • Levert inzicht in de sleutelfactoren die een succesvolle datagedreven organisatie kenmerken. Het assessment resulteert in een overzichtelijke rapportage, die laat zien waar de organisatie staat op elk van de sleutelfactoren. Het laat zien waar sterke punten liggen, wat extra aandacht vraagt en welke risico’s worden gelopen.
 • Is een benchmark ten opzichte van vergelijkbare organisaties in de publieke sector. Waar hebben zij hun prioriteiten in de praktijk liggen? Wat zijn hun sterke punten? Waar lopen zij voor of misschien achter?
 • Door het assessment te herhalen kunt u de ontwikkeling van datagedreven werken in de tijd blijven volgen. Eveneens in relatie tot de ontwikkeling van datagedreven werken bij vergelijkbare organisaties.

Meer weten? Neem contact met ons op